Klachtenreglement Nationale Business Succes Award

Natuurlijk doen wij onze uiterste best om zowel voor elke genomineerde als voor al onze andere relaties een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren.

Hoor en wederhoor

Het kan natuurlijk altijd zijn dat er onverhoopt een klacht ontstaat. Om dit zo efficiënt mogelijk op te lossen beschikt de stichting Nationaal Business Succes Award Instituut over een klachtenreglement. Bij het vaststellen hiervan is aandacht besteed aan de eisen die worden gesteld aan de interne klachtenbehandeling door een bestuursorgaan: het principe van hoor en wederhoor. Dit principe maakt deel uit van onze procedure.

Klachten nemen we serieus

Indien wij een klacht ontvangen, nemen we deze zeer serieus. We halen hieruit de belangrijke signalen over ons eigen functioneren en hoe de realisatie van onze missie en activiteiten wordt ervaren. Op basis hiervan zullen we dan ook conclusies trekken aangaande onze verbeterpunten. Het voorkomen van klachten in de toekomst en de verbetering van onze werkwijzen zal hierbij leidraad zijn. Een klacht wordt door ons gezien als een gratis advies! De behandeling van klachten wordt opgenomen in het klachtenregister.

Klachtenreglement

U kunt ons klachtenreglement op deze pagina vinden. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wilt u een klacht kenbaar maken ten aanzien van de stichting of ten aanzien van een van onze gedelegeerde realisatiepartners, dan kunt u deze klacht direct richten tot: klachtenfunctionaris@nbsa-instituut.nl Uw klacht wordt zorgvuldig behandeld en is altijd gericht op het bereiken van uw tevredenheid.  Hieronder treft u het Klachtenreglement en de procedure van de stichting Nationale Business Succes Award Instituut. U weet dan zeker dat u gehoord wordt.

(KNOP: Klacht online indienen)

Klachtenreglement Nationale Business Succes Award

  1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

Klacht: een schriftelijke uitlating van ongenoegen, door de genomineerde, de cliënt, of diens vertegenwoordiger als zodanig kenbaar gemaakt bij het Nationaal Business Succes Award Instituut of haar aanverwante/gedelegeerde ‘’realisatiepartners”, inzake de Nationale Business Succes Award.

Klager: de genomineerde, de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit

Klachtenfunctionaris: een door de Stichting Nationale Business Succes Award Instituut aangewezen persoon die belast is met de registratie, afhandeling en analyse van de geuite klachten.

Nationale Business Succes Award klachtenreglement: het onderhavige reglement

  1. DOELSTELLING

De doelstelling van het Nationale Business Succes Award klachtenreglement is:

1 het vastleggen van een procedure om op klachten van genomineerde c.q. cliënten binnen zo kort mogelijke termijn op een constructieve wijze te reageren;

2 het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

3 behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

4 de aanverwante realisatiepartners van het Nationale Business Succes Award Instituut adviseren bij cliëntgericht reageren op klachten;

5 verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

  1. DE PROCEDURE

1 De stichting Nationale Business Succes Award Instituut en aanverwante/gedelegeerde realisatiepartners van het Nationale Business Succes Award Instituut en wijzen de genomineerde, de cliënt of diens vertegenwoordiger erop dat de stichting Nationale Business Succes Award Instituut een klachtenregeling hanteert voor al haar activiteiten. In de van toepassing zijnde algemene voorwaarden wordt expliciet melding gemaakt van deze regeling.

2  De genomineerde, de cliënt of diens vertegenwoordiger kan een klacht indienen over het optreden van de stichting of van een aanverwante/gedelegeerde realisatiepartner (de “realisatiepartner”) bij de stichting Nationaal Business Succes Award Instituut. De indiening van de klacht gebeurt schriftelijk of per e-mail bij de klachtenfunctionaris van het instituut. De klachtenfunctionaris bevestigt de ontvangst van de klacht binnen twee werkdagen en geeft daarbij de klager informatie over de interne klachtenprocedure. De klachtenfunctionaris stelt – wanneer relevant – de betrokken aanverwante/gedelegeerde realisatiepartner in kennis van de klacht.

3 De betrokken realisatiepartner en de klachtenfunctionaris bepalen in onderling overleg wie contact zoekt met de betrokken klager en op welke wijze de klacht verder met de klager wordt doorgesproken en wordt afgehandeld. Het uitgangspunt is steeds dat de klager tevreden wordt gesteld en een oplossing wordt gecreëerd .

4 Indien de klachtenfunctionaris ingevolge het vorig lid contact zocht met de betrokken klager, stelt deze klager na bestudering van het dossier in de gelegenheid de klacht mondeling of schriftelijk toe te lichten. De realisatiepartner wordt verzocht te reageren op deze toelichting.

5 Indien tussen de klachtenfunctionaris en de cliënt een bespreking plaatsvindt, is de realisatiepartner daarbij op verzoek van de klachtenfunctionaris of de cliënt aanwezig, behoudens wanneer de cliënt daartegen bezwaar maakt.

6 De klachtenfunctionaris beantwoordt de klacht uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, dan wel, in voorkomend geval, 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke toelichting dan wel, in voorkomend geval, uiterlijk 10 werkdagen nadat een bespreking over de klacht heeft plaatsgevonden.

7 De afhandeling van de klacht geschiedt schriftelijk, binnen een termijn van een maand, waarbij afzonderlijke aspecten afzonderlijk worden beantwoord en gemotiveerd. Hierbij wordt ook gewezen op de externe klachtenregeling(en) (zie onder 11).

8 De betrokken realisatiepartner, dan wel klachtenfunctionaris zorgt voor een schriftelijke, nauwkeurige vastlegging van de met de klager gemaakte afspraken.

9 Ook indien de klacht alsnog tot tevredenheid van de klager wordt opgelost dienen de met de klager gemaakte afspraken nauwkeurig en schriftelijk te worden vastgelegd.

10 Indien de klachtenbehandeling niet tot een oplossing leidt, leggen betrokkenen de klacht voor aan de Raad van Advies van de stichting Nationaal Business Succes Award Instituut.

11 Mocht deze interne klachtenprocedure en aangereikte oplossingen en uitleg van het Nationale Business Succes Award Instituut niet leiden tot een tevredenheid van de klager, dan wordt dit vastgelegd.

  1. REGISTRATIE VAN DE KLACHT

1 Een kopie van de schriftelijke afhandeling van de klacht wordt 1 jaar bewaard.

2 Jaarlijks rapporteert de klachtenfunctionaris aan de Raad van Bestuur van het Nationale Business Succes Award instituut en aan de aanverwante/gedelegeerde realisatiepartners.

3 De klachtenfunctionaris doet, wanneer daartoe aanleiding bestaat, aanbevelingen aan de bij Nationale Business Succes Award aangesloten realisatiepartners.

  1. BENOEMING KLACHTENFUNCTIONARIS

1 Het Nationale Business Succes Award Instituut heeft Erik van der Geest benoemd tot klachtenfunctionaris.

2 Voor klachten tegen de klachtenfunctionaris treedt een vervanger van hem op. De vervanger dient een medewerker te zijn van Nationale Business Succes Award en wordt aangewezen door het bestuur van het Nationale Business Succes Award Instituut.

Klachtenformulier

Vul in het onderstaande formulier uw klacht in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.